mẫu hợp đồng cải tạo sửa chữa nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

Hôm nay ngày....tháng....năm...... 

Tại địa điểm:  .........................

Các bên hợp đồng gồm:.

BÊN A( bên chủ nhà )

Đại diện bởi ông bà; họ tên......năm sinh.....ĐT....

BÊN B( bên thi công )

 - 

Đại diện bởi ông bà; họ tên........năm sinh....địa chỉ số ....ĐT...

CMND Số.............DO CA tỉnh thành.......cấp ngày..tháng...năm..

Hai bên thỏa thuận xác lập hợp đồng sửa nhà ở với nội dung và các điều khoản sau.

Bên A giao khoán cho bên B những phần việc sửa chữa căn nhà.

Số nhà.... phường.....quận huyện..... 

Với các hạng mục chi tiết và giá thành như sau:

................................................................

...............................................................

...............................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................

..................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

1 Cung cấp điện, nước trong thời gian thi công.

Trách nhiệm của bên B

1 Có trách nhiệm không làm hư hỏng, mất mát các vật dụng, tài sản của bên A, nếu sảy ra hư hỏng

mất mát, vật dụng, tài sản của bên A thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

2 Bên B sẽ tự lo chỗ ăn ở

3 Bên B thi công sẽ phải đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn cho người qua lại.

4 Bên B sẽ phải đảm bảo an toàn cho những nhà giáp danh

5 bên B phải thi công chất lượng và mĩ thuật

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến trong vòng....ngày kể từ từ ngày....tháng....năm....

đến trước ngày....tháng....năm...bên B phải hoàn thành các hạng mục để bàn giao căn nhà cho bên A. nếu chậm tiến độ bên B sẽ bồi thường cho bên A từ 200.000 đến 500.000

Tạm ứng và thanh toán.

Bên A sác nhận khối lượng hạng mục và cho bên B tạm ứng 70% giá trị hạng mục đã thi công

Khi bên B thi công xong, bên A sẽ đi nhiệm thu khối lượng hạng mục và thanh toán cho bên B

Trường hợp bất khả kháng như mất điện nước thường xuyên, thiên tai bão lũ, ảnh hưởng đến tiến 

độ thi công

Hai bên cùng giải quyết trên tinh thần tôn trọng nhân nhượng lẫn nhau, có tình, có lí

Hợp đồng này lập thành 02 bản.

Bên A giữ 01 bản

Bên B giữ 01 bản

Đại diện bên A

Ký ghi rõ họ tên

Đại diện bên B

Ký ghi rõ họ tên

 

HOTLINE 0975 496 027
Gửi thư